4 Comments to “Save More”

 1. தென்பழனி திருப்பதிக்கும்
  ஸ்ரீரங்கம் போவதற்கும்
  சில்லரையை போட்டு வைப்பார் தேதி ஒண்ணிலே
  அன்புடனே போட்டு வைத்த
  உண்டியல் வாயை கொஞ்சம்
  அகலமாக்கியே பார்ப்பார் இருபத்தொண்ணிலே

  Ram: NSK’s best ….

  Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: